Internetetiquette Onderwijs: Het belang van digitale beleefdheid

In de moderne wereld, waarin technologie een integraal onderdeel van ons dagelijks leven is geworden, is het essentieel om niet alleen de basisvaardigheden van het gebruik van internet aan te leren, maar ook de juiste internetetiquette. Internetetiquette verwijst naar de gedragsregels en normen die we online hanteren om respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan. Het onderwijzen van internetetiquette speelt een cruciale rol in het bevorderen van een positieve en veilige online omgeving voor iedereen.

Een belangrijk aspect van internetetiquette is het respectvol communiceren met anderen op het internet. Leerlingen moeten leren hoe ze zich op een beleefde manier kunnen uitdrukken in digitale communicatie, zoals e-mails, chats of discussieforums. Dit omvat het vermijden van beledigende taal, het respecteren van andere meningen en standpunten, en het voorkomen van cyberpesten.

Daarnaast moeten leerlingen ook bewust worden gemaakt van hun digitale voetafdruk. Ze moeten begrijpen dat alles wat ze online plaatsen, zoals berichten, foto’s of video’s, permanent kan zijn en gevolgen kan hebben voor henzelf en anderen. Het is belangrijk dat ze zich bewust worden van privacy-instellingen en dat ze verantwoordelijk omgaan met persoonlijke informatie.

Het onderwijzen van internetetiquette moet ook aandacht besteden aan auteursrechten en plagiaat. Leerlingen moeten begrijpen dat ze geen inhoud mogen kopiëren of gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Het aanleren van bronvermelding en het gebruik van betrouwbare informatiebronnen zijn essentiële vaardigheden om academische integriteit te bevorderen.

Een ander aspect van internetetiquette is het bevorderen van een gezonde digitale balans. Leerlingen moeten leren om verstandig om te gaan met hun schermtijd en zich bewust worden van de mogelijke negatieve effecten van overmatig gebruik van internet en sociale media. Het aanmoedigen van offline activiteiten, zoals sport, lezen of sociaal contact, helpt bij het behouden van een evenwichtige levensstijl.

Het onderwijzen van internetetiquette kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in het onderwijs. Het kan worden opgenomen in bestaande vakken, zoals mediawijsheid of informatietechnologie. Daarnaast kunnen workshops, gastcolleges en interactieve activiteiten worden georganiseerd om leerlingen bewust te maken van het belang van digitale beleefdheid.

Door internetetiquette op te nemen in het onderwijs leggen we de basis voor een positieve online cultuur waarin respect, empathie en verantwoordelijkheid centraal staan. Door leerlingen de juiste vaardigheden bij te brengen, helpen we hen om veilige en verantwoorde digitale burgers te worden. Laten we samen werken aan een wereld waarin iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt tijdens hun digitale interacties.

 

8 Veelgestelde vragen over internetetiquette in het onderwijs

 1. Wat is internetetiquette en waarom is het belangrijk in het onderwijs?
 2. Welke gedragsregels vallen onder internetetiquette en hoe kunnen we ze aanleren aan leerlingen?
 3. Hoe kunnen we cyberpesten voorkomen en bestrijden met behulp van internetetiquette?
 4. Op welke manieren kan internetetiquette worden geïntegreerd in het curriculum van scholen?
 5. Hoe kunnen we leerlingen bewust maken van hun digitale voetafdruk en privacy-instellingen?
 6. Wat zijn de gevolgen van online plagiaat en hoe kunnen we dit bespreken met leerlingen?
 7. Hoe kunnen we een gezonde digitale balans bevorderen bij leerlingen in relatie tot internetgebruik?
 8. Welke rol spelen ouders, leraren en de schoolgemeenschap bij het onderwijzen van internetetiquette?

Wat is internetetiquette en waarom is het belangrijk in het onderwijs?

Internetetiquette, ook wel bekend als netiquette, verwijst naar de gedragsregels en normen die we online hanteren om respectvol en verantwoordelijk met elkaar om te gaan. Het omvat de richtlijnen voor communicatie, gedrag en interactie op het internet. Internetetiquette speelt een belangrijke rol in het onderwijs omdat het leerlingen helpt om veilige, respectvolle en verantwoorde digitale burgers te worden. Hier zijn een paar redenen waarom internetetiquette belangrijk is in het onderwijs:

 1. Respectvolle communicatie: Internetetiquette leert leerlingen hoe ze zich op een beleefde manier kunnen uitdrukken in digitale communicatie, zoals e-mails, chats of sociale media. Het bevordert respect voor anderen door het vermijden van beledigende taal, het respecteren van andere meningen en standpunten, en het voorkomen van cyberpesten.
 2. Bescherming tegen cyberpesten: Door internetetiquette te onderwijzen, kunnen scholen helpen bij het voorkomen van cyberpesten. Leerlingen leren hoe ze anderen met respect moeten behandelen online en begrijpen de gevolgen van hun acties. Dit draagt bij aan een positieve online cultuur waarin iedereen zich veilig voelt.
 3. Bewustwording van privacy: Internetetiquette leert leerlingen ook over hun digitale voetafdruk en privacy-instellingen. Ze worden zich bewust van de mogelijke gevolgen van het delen van persoonlijke informatie online en leren hoe ze hun privacy kunnen beschermen.
 4. Academische integriteit: Leerlingen moeten begrijpen dat ze geen inhoud mogen kopiëren of gebruiken zonder toestemming van de eigenaar. Internetetiquette omvat het aanleren van bronvermelding en het gebruik van betrouwbare informatiebronnen, wat essentiële vaardigheden zijn om academische integriteit te bevorderen.
 5. Gezonde digitale balans: Internetetiquette moedigt ook een gezonde digitale balans aan. Leerlingen leren om verstandig om te gaan met hun schermtijd en worden zich bewust van de mogelijke negatieve effecten van overmatig gebruik van internet en sociale media. Het stimuleren van offline activiteiten helpt bij het behouden van een evenwichtige levensstijl.

Door internetetiquette in het onderwijs te integreren, leggen we de basis voor een positieve online cultuur waarin respect, empathie en verantwoordelijkheid centraal staan. Het helpt leerlingen om veilige en verantwoorde digitale burgers te worden, zowel in hun persoonlijke als academische leven.

Welke gedragsregels vallen onder internetetiquette en hoe kunnen we ze aanleren aan leerlingen?

Internetetiquette omvat verschillende gedragsregels die online respectvol en verantwoordelijk gedrag bevorderen. Hier zijn enkele belangrijke regels die onder internetetiquette vallen en manieren waarop we ze aan leerlingen kunnen aanleren:

 1. Respecteer anderen: Leerlingen moeten begrijpen dat het belangrijk is om respectvol te communiceren met anderen online. Dit omvat het vermijden van beledigende taal, het respecteren van andere meningen en standpunten, en het voorkomen van cyberpesten. Scholen kunnen dit bevorderen door bewustwordingscampagnes te organiseren, discussies te voeren over respectvolle communicatie en scenario’s te bespreken waarin leerlingen kunnen leren hoe ze met conflictsituaties moeten omgaan.
 2. Bescherm privacy: Leerlingen moeten zich bewust worden van hun digitale voetafdruk en begrijpen dat alles wat ze online plaatsen permanent kan zijn. Ze moeten leren om verantwoordelijk om te gaan met persoonlijke informatie en privacy-instellingen op sociale media te begrijpen en toe te passen. Scholen kunnen dit onderwijzen door lessen over online privacy, het belang van sterke wachtwoorden en het vermijden van het delen van gevoelige informatie met onbekenden.
 3. Gebruik betrouwbare bronnen: Leerlingen moeten leren hoe ze betrouwbare informatiebronnen kunnen identificeren en gebruiken bij online onderzoek of academische werkstukken. Het aanleren van bronvermelding is essentieel om plagiaat te voorkomen en academische integriteit te bevorderen. Scholen kunnen dit aanpakken door lessen over mediawijsheid en informatievaardigheden te integreren, waarbij leerlingen leren hoe ze bronnen kunnen evalueren en correct kunnen citeren.
 4. Wees bewust van online gedrag: Leerlingen moeten begrijpen dat hun online gedrag gevolgen kan hebben voor henzelf en anderen. Ze moeten leren om verantwoordelijk om te gaan met hun digitale aanwezigheid en de mogelijke impact van hun acties te overwegen. Scholen kunnen dit bevorderen door discussies te voeren over de gevolgen van online gedrag, het organiseren van workshops over digitale identiteit en het aanmoedigen van zelfreflectie bij leerlingen.
 5. Bevorder een gezonde digitale balans: Leerlingen moeten leren om verstandig om te gaan met hun schermtijd en zich bewust worden van de mogelijke negatieve effecten van overmatig gebruik van internet en sociale media. Scholen kunnen dit aanpakken door het belang van offline activiteiten te benadrukken, zoals sport, lezen of sociaal contact, en door het organiseren van activiteiten die leerlingen stimuleren om offline te gaan.

Door deze gedragsregels op een interactieve manier in het lesprogramma op te nemen, kunnen scholen leerlingen helpen bij het ontwikkelen van een sterk gevoel voor internetetiquette. Het is belangrijk om regelmatig met leerlingen in gesprek te gaan, praktische oefeningen uit te voeren en hen bewust te maken van de impact die hun online gedrag kan hebben. Door samen te werken aan een positieve online cultuur bevorderen we respectvolle digitale interacties en helpen we leerlingen om verantwoorde digitale burgers te worden.

Hoe kunnen we cyberpesten voorkomen en bestrijden met behulp van internetetiquette?

Cyberpesten is een ernstig probleem dat negatieve gevolgen kan hebben voor de slachtoffers. Het bevorderen van internetetiquette is een belangrijke stap in het voorkomen en bestrijden van cyberpesten. Hier zijn enkele manieren waarop internetetiquette kan helpen:

 1. Bewustwording creëren: Door leerlingen bewust te maken van de impact van cyberpesten en hen te leren over de gevolgen ervan, kunnen ze beter begrijpen waarom het belangrijk is om respectvol met anderen om te gaan online.
 2. Empathie bevorderen: Internetetiquette draait om respect en empathie tonen voor anderen. Leerlingen moeten leren om zich in de schoenen van anderen te verplaatsen en na te denken over hoe hun online woorden en daden andere mensen kunnen beïnvloeden.
 3. Positieve communicatie aanmoedigen: Leerlingen moeten leren hoe ze op een positieve en constructieve manier kunnen communiceren online. Dit betekent het vermijden van beledigende taal, het respecteren van verschillende meningen en standpunten, en het vermijden van het verspreiden van geruchten of roddels.
 4. Melden en ingrijpen aanmoedigen: Leerlingen moeten weten dat ze cyberpesten moeten melden bij vertrouwde volwassenen, zoals leraren of ouders. Ze moeten ook leren wanneer ze moeten ingrijpen als ze getuige zijn van cyberpesten, door steun te bieden aan het slachtoffer of door hulp in te schakelen.
 5. Digitale voetafdruk begrijpen: Leerlingen moeten zich bewust worden van de impact van hun online gedrag en de mogelijke gevolgen ervan. Ze moeten begrijpen dat het verspreiden van haatdragende berichten of het delen van beledigende inhoud anderen kan schaden en dat dit gedrag niet acceptabel is.
 6. Positieve online cultuur bevorderen: Door een positieve online cultuur te bevorderen waarin respect, empathie en vriendelijkheid centraal staan, kunnen we cyberpesten verminderen. Scholen kunnen initiatieven organiseren zoals anti-pestcampagnes, digitale burgerschapstrainingen en het creëren van veilige online platforms waar leerlingen met elkaar kunnen communiceren.

Het aanleren van internetetiquette is een langetermijnproces dat consistentie en betrokkenheid vereist. Door samen te werken met ouders, leraren en gemeenschappen kunnen we een omgeving creëren waarin cyberpesten wordt voorkomen en bestreden, en waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt tijdens hun digitale interacties.

Op welke manieren kan internetetiquette worden geïntegreerd in het curriculum van scholen?

Er zijn verschillende manieren waarop internetetiquette kan worden geïntegreerd in het curriculum van scholen. Hier zijn enkele suggesties:

 1. Mediawijsheidvak: Scholen kunnen een apart vak of module opnemen dat zich richt op mediawijsheid en internetetiquette. Dit vak kan leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen om verantwoordelijk en respectvol online te handelen.
 2. Informatietechnologielessen: Internetetiquette kan worden opgenomen in bestaande informatietechnologielessen. Leerlingen kunnen leren over digitale communicatie, privacy-instellingen, auteursrechten en andere relevante onderwerpen.
 3. Gastcolleges en workshops: Scholen kunnen experts uitnodigen om gastcolleges te geven over internetetiquette en digitale veiligheid. Workshops kunnen interactieve activiteiten bevatten waarbij leerlingen praktische ervaring opdoen met het toepassen van internetetiquetteregels.
 4. Schoolbrede campagnes: Scholen kunnen schoolbrede campagnes organiseren om bewustwording te creëren rond internetetiquette. Dit kan onder meer inhouden dat er posters worden opgehangen met belangrijke regels, het organiseren van themadagen of -weken gericht op digitale beleefdheid, of het betrekken van ouders bij ouderavonden over dit onderwerp.
 5. Ouderbetrokkenheid: Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de educatie rondom internetetiquette. Scholen kunnen informatieavonden organiseren waarin ouders worden geïnformeerd over dit onderwerp en hen voorzien van tips en advies over hoe ze hun kinderen kunnen begeleiden bij veilig en respectvol online gedrag.
 6. Integratie in andere vakken: Internetetiquette kan ook worden geïntegreerd in andere vakken, zoals taal, maatschappijleer of ethiek. Bijvoorbeeld door het bespreken van communicatie via sociale media in taallessen of het behandelen van ethische kwesties met betrekking tot online gedrag.

Het is belangrijk dat internetetiquette regelmatig wordt herhaald en versterkt gedurende de schooljaren, zodat leerlingen steeds meer bewust worden van de impact die hun online gedrag kan hebben. Door internetetiquette op te nemen in het curriculum laten scholen zien dat ze zich inzetten voor het bevorderen van een positieve en veilige digitale omgeving voor hun leerlingen.

Hoe kunnen we leerlingen bewust maken van hun digitale voetafdruk en privacy-instellingen?

Het bewust maken van leerlingen van hun digitale voetafdruk en privacy-instellingen is een belangrijk onderdeel van het bevorderen van digitale veiligheid en verantwoordelijkheid. Hier zijn enkele suggesties om leerlingen bewust te maken:

 1. Informatie delen: Start met het delen van relevante informatie over digitale voetafdruk en privacy-instellingen. Leg uit wat een digitale voetafdruk is en hoe deze kan worden gevormd door online activiteiten. Bespreek ook de mogelijke gevolgen van het delen van persoonlijke informatie.
 2. Praktische voorbeelden: Gebruik praktische voorbeelden om de concepten tastbaarder te maken. Toon bijvoorbeeld screenshots of verhalen waarin mensen negatieve ervaringen hebben gehad als gevolg van onverantwoordelijk online gedrag of het delen van persoonlijke informatie.
 3. Privacy-instellingen demonstreren: Laat leerlingen zien hoe ze hun privacy-instellingen kunnen aanpassen op verschillende platforms, zoals sociale media, e-mailaccounts of andere online diensten die ze gebruiken. Wijs op het belang van sterke wachtwoorden, tweestapsverificatie en beperkte zichtbaarheid.
 4. Discussie en interactieve activiteiten: Organiseer discussies of interactieve activiteiten waarbij leerlingen kunnen nadenken over scenario’s met betrekking tot digitale voetafdruk en privacy-instellingen. Moedig hen aan om na te denken over de mogelijke gevolgen en weloverwogen beslissingen te nemen.
 5. Gastexperts uitnodigen: Nodig gastexperts uit op het gebied van digitale veiligheid en privacy om met de leerlingen te praten. Deze experts kunnen waardevolle inzichten delen en vragen van leerlingen beantwoorden.
 6. Ouderbetrokkenheid: Betrek ouders bij het bewustmakingsproces door hen te voorzien van informatie en tips over digitale voetafdruk en privacy-instellingen. Stimuleer open communicatie tussen ouders, leerlingen en school om samen te werken aan een veilige online omgeving.
 7. Praktische oefeningen: Organiseer praktische oefeningen waarbij leerlingen hun eigen digitale voetafdruk kunnen onderzoeken. Laat hen hun online aanwezigheid analyseren, inclusief de informatie die ze delen en hoe anderen hen kunnen vinden.

Het is belangrijk om het bewustmakingsproces continu te herhalen en regelmatig aandacht te besteden aan digitale veiligheid in de klas. Door leerlingen actief te betrekken en hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen, kunnen we hen helpen om verantwoordelijke digitale burgers te worden die hun privacy beschermen en bewust omgaan met hun digitale voetafdruk.

Wat zijn de gevolgen van online plagiaat en hoe kunnen we dit bespreken met leerlingen?

Online plagiaat kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor degenen die plagiaat plegen als voor degenen van wie het werk wordt gekopieerd. Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van deze gevolgen en hen te begeleiden bij het begrijpen van de ethische en academische implicaties van plagiaat. Hier zijn enkele mogelijke gevolgen van online plagiaat:

Academische sancties: Scholen en universiteiten hebben strikte regels tegen plagiaat. Als een leerling betrapt wordt op plagiaat, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen zoals een onvoldoende voor het werk, herkansing of zelfs schorsing.

Verminderde geloofwaardigheid: Plagiaat ondermijnt de geloofwaardigheid en integriteit van een persoon. Het kan ervoor zorgen dat anderen twijfelen aan de originaliteit en kwaliteit van iemands werk.

Verlies van leermogelijkheden: Door plagiaat te plegen, ontneemt een leerling zichzelf de kans om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. Het doel van academisch werk is immers om te leren en groeien.

Juridische consequenties: In sommige gevallen kan plagiaat leiden tot juridische stappen, vooral als auteursrechten worden geschonden. Dit kan resulteren in boetes of andere juridische gevolgen.

Om dit onderwerp met leerlingen te bespreken, kunnen de volgende benaderingen nuttig zijn:

Bewustwording creëren: Leg uit wat plagiaat is en waarom het verkeerd is. Bespreek de concepten van intellectueel eigendom, auteursrechten en de waarde van origineel werk.

Voorbeelden delen: Laat leerlingen voorbeelden zien van plagiaat, zodat ze begrijpen hoe het eruit kan zien in verschillende vormen, zoals tekst, afbeeldingen of ideeën.

Consequenties benadrukken: Bespreek de mogelijke gevolgen van plagiaat, zowel op academisch als op persoonlijk niveau. Laat leerlingen begrijpen dat plagiaat serieuze gevolgen kan hebben voor hun toekomstige kansen en reputatie.

Vaardigheden ontwikkelen: Leer leerlingen hoe ze bronnen correct kunnen citeren en parafraseren. Wijs hen op het belang van het gebruik van betrouwbare bronnen en het correct vermelden van auteurs.

Oefeningen en discussies: Organiseer oefeningen waarbij leerlingen hun eigen werk moeten controleren op plagiaat, of laat hen in groepen discussiëren over ethische dilemma’s met betrekking tot plagiaat.

Door openlijk over online plagiaat te praten en leerlingen bewust te maken van de gevolgen ervan, helpen we hen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en bij te dragen aan een cultuur van academische integriteit.

Hoe kunnen we een gezonde digitale balans bevorderen bij leerlingen in relatie tot internetgebruik?

Het bevorderen van een gezonde digitale balans bij leerlingen is van cruciaal belang in een tijdperk waarin technologie alomtegenwoordig is. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen:

 1. Bewustwording creëren: Leerlingen moeten zich bewust worden van de mogelijke negatieve effecten van overmatig internetgebruik, zoals slaapstoornissen, verminderde concentratie en sociaal isolement. Door openlijk te praten over deze effecten en de voordelen van een evenwichtige levensstijl te benadrukken, kunnen ze gemotiveerd worden om hun online tijd beter te beheren.
 2. Stel duidelijke regels en grenzen: Het is belangrijk om samen met leerlingen duidelijke regels op te stellen met betrekking tot schermtijd en internetgebruik. Deze regels moeten haalbaar zijn en rekening houden met individuele behoeften en verantwoordelijkheden. Denk aan het instellen van specifieke tijden waarop internetgebruik is toegestaan en het creëren van schermvrije zones, zoals slaapkamers of eettafels.
 3. Alternatieve activiteiten aanmoedigen: Stimuleer leerlingen om offline activiteiten te ondernemen die hun welzijn bevorderen, zoals sporten, lezen, creatieve hobby’s of sociaal contact met vrienden en familie. Moedig hen aan om hun vrije tijd divers in te vullen, zodat ze niet alleen afhankelijk zijn van digitale apparaten voor vermaak.
 4. Rolmodel zijn: Als opvoeders en begeleiders is het belangrijk om zelf een gezonde digitale balans te tonen. Laat leerlingen zien dat je ook tijd besteedt aan andere activiteiten buiten het scherm en dat je bewust omgaat met je eigen internetgebruik. Dit kan hen inspireren om hetzelfde te doen.
 5. Onderwijs over mediawijsheid: Integreer mediawijsheidsonderwijs in het curriculum, waarbij leerlingen leren kritisch na te denken over de media die ze consumeren en strategieën ontwikkelen om hun online ervaringen positief en evenwichtig te houden. Leer hen bijvoorbeeld hoe ze betrouwbare informatiebronnen kunnen identificeren, hoe ze online veiligheid kunnen waarborgen en hoe ze sociale media op een gezonde manier kunnen gebruiken.
 6. Ouderbetrokkenheid: Werk samen met ouders om een consistent bericht uit te dragen over het belang van een gezonde digitale balans. Organiseer ouderbijeenkomsten, verstrek informatiemateriaal en deel tips en suggesties om ouders te ondersteunen bij het bevorderen van een evenwichtige levensstijl voor hun kinderen.

Door deze benaderingen toe te passen, kunnen we leerlingen helpen om bewuste keuzes te maken over hun internetgebruik en een gezonde digitale balans te vinden die past bij hun individuele behoeften en welzijn.

Welke rol spelen ouders, leraren en de schoolgemeenschap bij het onderwijzen van internetetiquette?

Ouders, leraren en de schoolgemeenschap spelen allemaal een cruciale rol bij het onderwijzen van internetetiquette aan kinderen en jongeren. Samen vormen zij een krachtig team dat kan bijdragen aan het bevorderen van een veilige en respectvolle online omgeving. Hier zijn de specifieke rollen die elk van hen kan spelen:

 1. Ouders: Ouders hebben een belangrijke rol als het gaat om het onderwijzen van internetetiquette. Ze kunnen hun kinderen begeleiden bij het ontwikkelen van positieve digitale gewoonten, zoals respectvol communiceren, privacy-instellingen begrijpen en verstandig omgaan met schermtijd. Ouders kunnen ook open gesprekken voeren over online veiligheid, cyberpesten en de mogelijke gevolgen van hun online gedrag. Door betrokken te zijn en interesse te tonen in wat hun kinderen online doen, kunnen ouders een sterke basis leggen voor verantwoordelijk digitaal gedrag.
 2. Leraren: Leraren spelen een cruciale rol bij het integratie van internetetiquette in het curriculum. Ze kunnen lessen mediawijsheid geven waarin leerlingen leren over respectvolle communicatie, bronvermelding, auteursrechten en privacybescherming. Leraren kunnen ook praktische oefeningen en discussies organiseren om leerlingen bewust te maken van de impact van hun online gedrag op anderen. Daarnaast kunnen ze leerlingen helpen bij het ontwikkelen van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden met betrekking tot digitale situaties.
 3. Schoolgemeenschap: De schoolgemeenschap als geheel speelt een belangrijke rol bij het creëren van een positieve digitale cultuur. Scholen kunnen beleid en richtlijnen implementeren die gericht zijn op het bevorderen van internetetiquette en online veiligheid. Ze kunnen ook ouderbijeenkomsten, workshops en trainingen organiseren om ouders te informeren over de nieuwste trends en uitdagingen op het gebied van internetgebruik. Daarnaast kunnen scholen samenwerken met externe organisaties om educatieve programma’s aan te bieden die gericht zijn op internetetiquette.

Door samen te werken kunnen ouders, leraren en de schoolgemeenschap een krachtig netwerk vormen dat kinderen ondersteunt bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden en verantwoordelijk gedrag. Door continuïteit in de boodschappen en aanpak tussen thuis en school te waarborgen, kunnen we een sterke basis leggen voor een positieve online cultuur waarin respect, empathie en verantwoordelijkheid centraal staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.